ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP GYM ADDITION B.V.:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GYM ADDITION B.V., statutair gevestigd te Tilburg, feitelijk gevestigd aan de Ellen Pankhurststraat 9, 5032 MD Tilburg, Kamer van Koophandel 90956702, gedeponeerd op 27-07-2023, hierna te noemen: “Gym Addition”

 

Artikel 1 – Toepassing

Deze algemene voorwaarden gelden als je als consument producten online koopt in onze webshop via https://gymaddition.com/, hierna, de “Website”. Deze voorwaarden worden online aan je ter beschikking gesteld voordat je definitief een bestelling doet en zij worden ook met de bevestiging van de bestelling per e-mail meegezonden. Voordat je bestelt, word je gevraagd de voorwaarden te lezen door op de link te klikken en te accepteren. We adviseren je om de voorwaarden altijd door te nemen. Bij vragen kun je bij ons terecht via Info@gymaddition.com.

 

Artikel 2 – Aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan vermelden we dit nadrukkelijk.

2.2 Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product en het aanbod mogelijk te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten.

2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 3 – Koopovereenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Zolang wij de bestelling niet hebben bevestigd, kun je afzien van de bestelling (de overeenkomst ontbinden).

3.3 Wij nemen technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen voor een veilige web-omgeving en elektronische betaalmogelijkheden.

3.4 Wij sturen bij het product de volgende informatie schriftelijk of zodanig dat deze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

  1. het bezoekadres van onze vestiging waar je met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop je van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. het modelformulier voor herroeping (indien van toepassing).

 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heb je als consument de mogelijkheid de bestelling zonder opgave van redenen te annuleren (de overeenkomst te ontbinden) gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na de ontvangst van je product.

 

Artikel 5 – Uitoefening herroeping en kosten

5.1 Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, gebruik dan het modelformulier voor herroeping en stuur dat binnen de bedenktermijn naar ons op. Gebruik je het modelformulier niet, maak dan je herroeping binnen de bedenktermijn op andere duidelijke wijze schriftelijk kenbaar aan ons. We verwijzen je naar de pagina “Retourneren” van onze website.

5.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de hiervoor bedoelde melding, zend of breng je het product naar ons terug.

5.3 Wij vragen je tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Pak het  product slechts in die mate uit of gebruik het slechts voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wilt behouden. Indien je van het herroepingsrecht gebruik maakt, stuur je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retour, conform de door ons verstrekte instructies.

5.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

5.5 De kosten van het terugzenden van het product komen voor je eigen rekening.

 

Artikel 6 – Wat gebeurt  er na herroeping?

6.1 Wij sturen na ontvangst van de tijdige melding als bedoeld in artikel 5, zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

6.2 Wij vergoeden alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, zo snel mogelijk maar in elk geval binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je ons de herroeping meldt, mits we het product terug hebben ontvangen. De terugbetaling is kosteloos.

 

Artikel 7 – Uitsluiting herroeping

7.1 Wij kunnen het herroepingsrecht uitsluiten voor zover voorzien in deze bepaling.

7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, met een beperkte houdbaarheid en/of met een gezondheidsrisico en/of waarvoor hygiënische voorschriften gelden en waarvan de verzegeling is verbroken.

 

Artikel 8 – Prijs

8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

8.2 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 9 – Conformiteit

Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 10 – Levering

10.1 Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat je aan ons kenbaar hebt gemaakt.

10.3 Wij zullen bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en (aanvullende) schadevergoeding tenzij sprake is van overmacht.

10.4 In geval van ontbinding volgens het vorige lid zullen wij het bedrag dat je hebt betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging.

 

Artikel 11 – Klachten

11.1 Klachten dienen schriftelijk, waaronder ook e-mail dient te worden verstaan, te worden ingediend bij Gym Addition aan het onder artikel 1 vermelde (e-mail)adres.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend nadat je de gebreken hebt geconstateerd. Wij dragen zorg voor producten van de hoogste kwaliteit. Wij vragen je om direct bij aflevering van de producten te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Is dit niet het geval, dan dien je ons daarvan direct, maar in ieder geval binnen 7 dagen na levering, telefonisch of per e-mail op de hoogte te brengen.

11.3 Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

 

Artikel 12 – Gebruik van gegevens

12.1 Wij behandelen klantgegevens vertrouwelijk en geven of verkopen klantgegevens niet door aan derden die niet bedrijfsmatig aan ons verbonden zijn.

12.2 Wij behouden ons het recht voor om onze klanten periodiek op de hoogte te stellen van nieuwe producten, aanbiedingen en nieuws. Je hebt na ontvangst van dergelijke informatie steeds het recht en de optie om je uit te sluiten van dergelijke marketingactiviteiten via de ‘unsubscribe’-link.

 

Artikel 13 – Aanvullende bepalingen

13.1 Op overeenkomsten met ons waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

13.2 Wij zijn gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

 

 

 

 

BIJLAGE I, HERROEPINGSFORMULIER GYM ADDITION B.V.

 

FORMULIER VOOR HERROEPING

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je je online bestelling wilt herroepen)

 

–                Aan:          GYM ADDITION B.V.

Ellen Pankhurststraat 9

5032 MD TILBURG

tel. 013-850 90 23

Info@gymaddition.com

www.gymaddition.com

 

–                Ik laat Gym Addition bij deze weten dat ik mijn bestelling bij Gym Addition wil herroepen (ontbinden) binnen de 14 dagen bedenktijd.

 

–                 Product(en):                               ______________________________

–                 Besteld op:                                 ______________________________

–                 Ontvangen op:                          ______________________________

–                 Naam:                                         ______________________________

–                 E-mail:                                         ______________________________

–                 Adres:                                          ______________________________

–                 Geboortedatum:                       ______________________________

–                 Telefoonnummer:                    ______________________________

–                 Datum:                                        ______________________________

 

Reden voor herroeping (niet verplicht):

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

 

 

 

RETOURNEREN PRODUCTEN

 

Team Gym Addition streven er samen naar om zoveel mogelijk mensen fitter en gezonder te maken door verantwoorde training en gezonde voeding. Dat geldt ook voor onze producten in onze webshop! Mocht je toch een product retour willen sturen, dan lees je hieronder hoe dat moet. Mocht je vragen hebben, dan weet je ons te vinden!

 

Producten met een beperkte houdbaarheid of producten met een gezondheidsrisico of waarvoor hygiënische voorschriften gelden en waarvan de verzegeling is verbroken, kunnen wij helaas niet retour nemen. Het herroepingsrecht is daarop dan ook niet van toepassing. De verkoop is na succesvolle betaling definitief.

 

Bestellingen van andere voor consumptie bestemde producten met een langere houdbaarheid en die door ons verzegeld worden geleverd, kunnen tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden worden geannuleerd, mits de verzegeling omwille van hygiënische of gezondheidsrisico’s niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is je bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht je gebruik maken van je herroepingsrecht, dan heb je na annulering nogmaals 14 dagen om het  product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jou thuis naar ons zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van je vervoerder. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product in de originele staat en verzegelde verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via Info@gymaddition.com of gebruik het daarvoor bedoelde retourformulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour is ontvangen.

 

Bestellingen van niet voor consumptie bestemde producten, kunnen tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden worden geannuleerd. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jou thuis naar ons zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van je vervoerder. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product in de originele en onbeschadigde staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via Info@gymaddition.com of gebruik het daarvoor bedoelde retourformulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour is ontvangen.